GDPR

Informace o zpracovávaných osobních údajích

(DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ – DÁLE NAŘÍZENÍ GDPR)


Naše společnost Chronicare Mund s.r.o., IČ: 05327296, zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů mimo zaměstnanců.


Ve společnosti působí Pověřenec pro ochranu osobních údajů – DPO. Ke dni této informace je to Jan Kmeť, telefon: 775 442 249, mail:
poverenec@vzas.cz. V případě uplatnění vašich níže uvedených práv, které by naše společnost řešila, kontaktujte prosím pověřence.


V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje, jsou stanoveny Vaše následující práva.


Máte právo požádat správce osobních údajů – naši společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se vVás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům.


Máte právo na jejich opravu vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů).


Máte právo na výmaz vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Jsou stanoveny důvody, kdy se toto Vaše právo neuplatní.

 

Máte právo na omezení zpracování:


Můžete vznést námitku
proti zpracování vašich osobních údajů v případech, kdy se vaše osobní údaje zpracovávají na základě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni a v případě zpracování, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů.


Máte právo požádat naši společnost o získání/předání (Právo na přenositelnost) vašich osobních údajů v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu (dle Nařízení GDPR – podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně.


V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, máte právo tento svůj souhlas odvolat.


Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů naší společností k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít vaše kontaktní údaje (telefon a e-mailovou adresu), také přímo vám.

Rychlý kontakt

Najdete nás také v OstravěBrně.