Domácí umělá plicní ventilace (DUPV)

Domácí umělá plicní ventilace (DUPV)

 

Prioritou DUPV je zabezpečit vašemu příbuznému komfort, na který byl zvyklý před onemocněním. Podmínkou, aby byla dosažena pozitiva DUPV, je krok číslo jedna – seznámit klienta a jeho nejbližší s možností propuštění do domácího prostředí.

 

Dalším zásadním krokem je edukace (zaškolení) pacienta a samozřejmě i jeho rodiny. Proces obsahuje pravidelné návštěvy rodinných příslušníků, kteří budou o svého blízkého pečovat. Vše je vždy po vzájemné dohodě. Během této doby proběhne teoretické školení, praktický nácvik výměny tracheostomické kanyly, nácvik první pomoci, modelové situace při řešení naléhavých stavů a samozřejmě nácvik každodenní ošetřovatelské péče. Školení probíhá za přítomnosti lékaře a edukační sestry.

 

Pokud DUPV není možná, klient je odkázán na celoživotní hospitalizaci v nemocničním zařízení.

 

DUPV podrobněji

 

Od 1. 9. 2017 spustila VZP ČR pilotní projekt pro pacienty na domácí plicní ventilaci (DUPV), který umožňuje ošetřovat pacienty v domácím prostředí podstatně lepším způsobem, než tomu bylo dosud. Péči o pacienta přebírá komplexně NIP Chronicare. To umožňuje nabídnout tento druh péče i pacientům, u kterých to dosud nebylo možné či vhodné.

 

Potřeba zahájit DUPV vyžaduje specializovanou přípravu jak ze strany klienta, tak ze strany rodiny.

 

Mezi intervence ovlivňující úspěšný návrat klienta do domácího prostředí neodmyslitelně patří edukace klienta i jeho rodiny. Cílem edukace je redukovat u pacienta pocit bezmocnosti a nepotřebnosti. Najít nový smysl života pro chronického klienta i jeho rodinu je velmi náročný proces. Rodinní příslušníci musí porozumět základům ventilace a připravit se na zvládnutí náročné ošetřovatelské činnosti v domácím prostředí.

 

Víme, jak je náročné čtyřiadvacet hodin denně pečovat o příbuzného, proto propuštěním klienta do domácího prostředí náš benefit nekončí. Nadále pomáháme rodinám zvládnout každou situaci, ať už radou po telefonu nebo osobní návštěvou vyškoleného zdravotníka. V jakékoliv situaci (při zhoršení stavu i v případě potřeby pečující rodiny získat určitý čas na regeneraci) jsme schopni zajistit rehospitalizaci klienta na našem oddělení, abychom podpořili pečující rodinu a předešli možnému syndromu vyhoření pečovatele.

 

Chronologie realizace DUPV

 

1. Hlavním krokem je oslovení potencionálního klienta ošetřujícím lékařem a informování o možnosti jeho zařazení do projektu DUPV. Posuzování sociální situace sestrou se soustředí na bezbariérový vstup do bytu a jeho zařízení, dostatečně velké a přístupné lůžko, vyhovující sociální zařízení a v neposlední řadě zhodnocení sociální a ekonomické situace rodiny. Péče rodiny o klienta v projektu DUPV je sociálně podporována státem. Veškeré informace spojené s přechodem vašeho blízkého domů vám zajistíme. Na úpravu bytu a domácího prostředí se podle potřeby podílí sociální odbor v dané lokalitě. Všechny dávky je možné najít na www.mpsv.cz.

 

2. Plánování a harmonogram edukačních střetnutí. Časový interval jednotlivých edukací je individuální a závisí od potřeb klienta a rodinných příslušníků. Při přechodu pacienta do domácího ošetřování na DUPV je edukace velice důležitou součástí ošetřovatelského procesu. Edukaci je třeba provést nejen u pacienta, ale i u rodinných příslušníků, kteří o nemocného budou pečovat. Edukační plán si každé DUPV indikující oddělení plánuje individuálně. Je však nevyhnutelné, aby jeho obsah dostatečně připravil pacienta i jeho rodinu na zvládnutí péče a situace z ní plynoucí. Edukace je prováděna několika metodami, jako jsou přednáška, rozhovor s pacientem a rodinou, a to formou diskuze a v poslední řadě i praktickým nácvikem, který je nejdůležitější metodou edukace. K edukaci je používána řada pomůcek. Ať už se jedná o odborné publikace, brožury, letáčky, videa, spotřební materiál či figurína k praktickému nácviku výměny TSK. S technickým vybavením se klient, a především jeho rodina, naučí pracovat ve strukturovaném nácviku přímo u lůžka, a to v době hospitalizace klienta na oddělení NIP, s cílem získat dostatečné praktické zkušenosti. Důležité je zaškolení ošetřovatelského personálu agentury domácí péče, která po propuštění klienta přebere péči v domácím prostředí, a to v oblastech:

  • obsluha plicního ventilátoru, odsávačky a pulzního oxymetru,
  • poskytování specializované ošetřovatelské péče o klienta s TSK,
  • psychologická příprava včetně nácviku komunikačních dovedností.

 

Do edukací je zapojen i další personál:

  • Fyzioterapeut NIP s cílem zaškolení rodiny v provádění dechového cvičení, polohování a manipulace s klientem; pomoc při výběru vhodných polohovacích pomůcek pro domácí použití.
  • Lékař NIP s cílem zaškolení všech zúčastněných v praktickém nácviku naléhavých stavů, se kterými se pečující a klient mohou setkat v domácím prostředí (KPR, ambuing, akutní výměna TSK). Po propuštění bude nadále o klienta pečovat.
  • Sestry agentury domácí péče, které budou pečovat o pacienta v jeho domácím prostředí, navštěvovat ho dle předem domluveného harmonogramu četnosti návštěv, poskytovat mu dohled, ošetřovatelskou péči, psychickou i morální podporu.
  • Sestra se specializací ARIP zajišťující kontrolu klienta v domácím prostředí v pravidelných, předem určených intervalech (kontrola a ošetření TSK, kontrola přístrojového vybavení a parametrů, objednávaní spotřebního materiálu, konzultace pro zajištění komfortu v domácím prostředí, pomoc se zajištěním poukazů na pomůcky; kontrola respektování a zachovávání domácího režimu a algoritmů, konzultace o preventivních opatřeních před mimořádnými příhodami a komplikacemi, pomoc při styku s orgány státní správy).

 

3. Psychologické vyšetření realizované klinickým psychologem oddělení NIP zahrnuje několik okruhů, do kterých se řadí vyšetření osobnosti rodinných příslušníků a jejich rodinné stability, dále je důležité zhodnocení motivace a odhodlání rodinných příslušníků k péči o pacienta. Klinický psycholog oddělení NIP provede šetření členů pečující rodiny za účelem zhodnocení, zda péči o hendikepovaného klienta budou dlouhodobě zvládat; instruuje je, jak si udržet pozitivní myšlení bez syndromu vyhoření.

 

4. Po úspěšném zvládnutí edukačních střetnutí je klient a jeho rodina připravena na přechod do domácího prostředí. Koordinátor DUPV sestaví objednávku spotřebního materiálu pro zajištění péče v domácím prostředí. Přístrojové vybavení a spotřební materiál zabezpečuje firma Saegeling Medizintechnik s.r.o. Spotřební materiál je objednáván jednou měsíčně (cca kolem 25. dne v měsíci). Dále je zajištěn kompletní servis přístroje, pojištění přístroje a pomoc při řešení problémů. O pokračující intenzivní péči v domácím prostředí dbá navštěvující zkušený zdravotnický personál.

 

Rádi byste se o DUPV dozvěděli více a zjistili, zda to je varianta i pro vás nebo vašeho blízkého? Nebojte se zeptat našeho personálu nebo nás kontaktovat na telefonu +420 326 550 688.

Příručka pro klienty DUPV_ke stažení

Rychlý kontakt

Najdete nás také v OstravěBrně.